Erkenning & gerechtelijke vaststelling vaderschap

Ronday & Hartman Advocaten 

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Erkenning

Erkenning & gerechtelijke vaststelling vaderschap

Erkenning

Als u niet bent getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap heeft, maar wel de juridische ouder van het kind wilt worden dan kun ervoor kiezen om het kind te erkennen. Soms wordt een kind erkend middels een notariële akte, maar meestal wordt een kind erkend door het laten opmaken van een akte van erkenning bij de burgerlijke stand. Dat kan ook al voordat het kind geboren is.
Door een kind te erkennen komt het kind in familierechtelijke betrekking met u te staan. Het kind wordt uw erfgenaam en u bent, naast de moeder, verantwoordelijk voor de kosten van opvoeding en verzorging van het kind. Ook na een eventuele beëindiging van de affectieve relatie blijft u alimentatieplichtig ten opzichte van het kind en blijft u recht houden op omgang met het kind.
In het geval de moeder geen toestemming wil geven voor erkenning door u kunt u via een gerechtelijke procedure vervangende toestemming aan de rechter vragen. Dit kan indien u de verwekker bent van het kind of de zaaddonor die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat of als u als levensgezel van de moeder had ingestemd met de verwekking van het kind maar niet zelf de verwekker bent (bijv. duomoeder of niet gehuwde mannelijke partner die zelf geen kinderen kan krijgen).

Vernietiging erkenning

Alleen als de erkenner niet de biologische vader van het kind is kan de rechter onder bepaalde voorwaarden gevraagd worden de erkenning te vernietigen. Dit kan gevraagd worden door het kind. De moeder of de erkenner kunnen alleen vernietiging vragen van een erkenning als er sprake was van bedreiging, dwaling of bedrog, of misbruik van omstandigheden.
In geval van geschillen omtrent de erkenning kan één van onze advocaten u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Vaststelling dan wel ontkenning vaderschap

Er zijn verschillende redenen waarom het gerechtelijk vaderschap kan worden vastgesteld:

  • De man die het kind heeft verwekt, weigert het kind te erkennen terwijl de moeder en/of het kind graag willen dat de vader het kind erkent.
  • De moeder heeft toestemming tot erkenning geweigerd en het kind wil later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil vastleggen.
  • De man die het kind heeft verwekt, overlijdt voordat de erkenning heeft plaatsgevonden.
  • Als het kind van de Nederlandse man en de niet-Nederlandse moeder niet voor de geboorte is erkend en daardoor niet automatisch de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen.

In het geval u als moeder wilt laten vaststellen wie de verwekker is van een kind of als u juist wenst dat de juridische vader geen vaderschap meer heeft, dan kan namens u bij de rechtbank een verzoek om gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het vaderschap worden ingediend.
In het geval de verwekker van het kind is overleden zal onderzocht worden of er een DNA-test mogelijk is. Zo niet, dan zal de rechter bekijken of er verifieerbare aanwijzingen zijn om vast te stellen wie de verwekker is.
Het is tot 5 jaar na de geboorte van het kind mogelijk om als moeder een verzoek tot het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap bij de rechtbank in te dienen. Als de identiteit van de vermoedelijke verwekker onbekend is kan het verzoek tot maximaal 5 jaar nadat de identiteit van de verwekker bekend is geworden worden ingediend.

In afstammingszaken waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken zal de rechtbank een bijzondere curator benoemen. Dit is verplicht. Als biologische vader kunt u geen verzoek tot vaststelling gerechtelijke vaderschap indienen. Wel kunt u in het geval de moeder weigert toestemming te verlenen aan de erkenning door u vervangende toestemming aan de rechtbank vragen (zie hier boven).

Voor meer informatie over erkenning of vaststelling ouderschap kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.