Privacyverklaring

Privacyverklaring van Ronday & Hartman Advocaten.

Privacy Statement Ronday & Hartman Advocaten

 

Algemeen

Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door de besloten vennootschap R.F. Ronday BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdweg 6, 3641 PS te Mijdrecht. Ronday & Hartman Advocaten respecteert uw privacy en zorgt te allen tijde dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Ronday & Hartman Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdweg 6, 3641 PS te Mijdrecht

 

De verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wij verzamelen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt. De informatie kan onder meer bestaan uit:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum/ leeftijd;
 • BSN;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

en overige persoonsgegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Ronday & Hartman Advocaten worden verstrekt.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ronday & Hartman Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die u aan Ronday & Hartman Advocaten verstrekt zullen uitsluitend gebruikt worden:

 • contact met u op te nemen
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • onderbouwing en inning van een vordering, advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • het declareren van verrichte werkzaamheden
 • het vast kunnen stellen van een tegenstrijdig belang
 • werving en selectie (sollicitatie)

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Ronday & Hartman Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de navolgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang
– wettelijke verplichting

 

Persoonsgegevens delen met derden

In bepaalde situaties is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Ronday & Hartman Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ronday & Hartman Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Ronday & Hartman Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Ronday & Hartman Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ronday & Hartman Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Verwerkers

In het geval Ronday & Hartman Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals een IT-leverancier, zal Ronday & Hartman Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.

 

Geen commerciële aanbiedingen

U zult van Ronday & Hartman Advocaten geen commerciële aanbiedingen krijgen. Mocht u daarover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op (zie ‘vragen en contact’).

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ronday & Hartman Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wisseling van persoonsgegevens of beperkingen van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met Ronday & Hartman Advocaten op te nemen (zie voor contactgegevens onder ‘vragen en contact’).

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Bewaartermijn

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Wijziging privacy statement

Ronday & Hartman Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.ronday.eu).

 

Vragen en contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot:
mr. L.A.M. Hartman, info@ronday.eu, +31 297 28 70 40.

 

Deze privacy statement is van toepassing vanaf 1 juni 2019