Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Ronday & Hartman Advocaten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

U vindt de algemene voorwaarden van Ronday & Hartman Advocaten hieronder of download onze Algemene Voorwaarden.

I Definities:

1. Het kantoor: de besloten vennootschap Advocatenkantoor mr R.F. Ronday B.V. handelend onder de naam Ronday & Hartman advocaten, dan wel haar medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk.

2. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

II Toepasselijkheid:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die het kantoor met de cliënt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

III Opdracht:

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, hetgeen wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.
Uitdrukkelijk wordt de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

3. Het kantoor verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden advocaat.

IV Declaratie:

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor.

2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door het kantoor.

3. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht.

4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in het artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V Betaling:

1. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

2. De verschotten worden via automatisch incasso door cliënt aan het kantoor betaald.
Het kantoor is hiertoe door cliënt gemachtigd.

3. In geval de cliënt tekort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan het kantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

5. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt.

6. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallend op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

VI Gelden van derden:

1. Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de stichting Ronday B.V. Stichting Beheer Derdengeld, hierna te noemen “derdenrekening”.

2. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt, dan wel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derderekening.
De op de derderekening vergoede rente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.

3. Het kantoor is gerechtigd declaraties van een cliënt te verrekenen met gelden van de desbetreffende cliënt op de derdenrekening.

VII Aansprakelijkheid:

1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) het kantoor.

3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden.

VIII Beëindiging:

1. Zowel de cliënt als het kantoor kan de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

2. Het kantoor, dan wel de behandelend advocaat, heeft in beide gevallen genoemd in het eerste lid, recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldoen.

3. Nadat de zaak is beëindigd en de declaratie door de cliënt is betaald zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan de cliënt worden teruggeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard, daarna zal het dossier worden vernietigd.

IX Geschillenregeling:

1. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (RGA).

2. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat zich tot de gewone rechter wendt.

In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is ook de incassoarbitrage van toepassing.

3. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in Arbitrage.
Indien een geschil niet krachtens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden beslecht is in eerste aanleg en uitsluitend de rechtbank Utrecht bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

4. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.