Alimentatie

Ronday en Hartman Advocaten Persoons- en Familierecht bij …

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Alimentatie

Alimentatie

Na het beëindigen van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kan er een alimentatieverplichting bestaan. Dit houdt in dat u verplicht bent om financieel voor elkaar en indien aan de orde voor uw kinderen te zorgen. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hoogte van de alimentatie kan in overleg worden overeengekomen of door de rechter worden bepaald. Ronday & Hartman Advocaten kan u hierin van gedegen advies voorzien. Zie ook tarieven.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is voor het levensonderhoud van de kinderen. De niet-verzorgende ouder betaalt kinderalimentatie aan de ouder die de kinderen verzorgt. Deze verplichting bestaat totdat de kinderen 21 jaar worden. Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor kosten van de verzorging en opvoeding van uw kinderen.

Partneralimentatie

Hebt u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven, dan heeft de ander mogelijk de verplichting om bij te dragen in deze kosten door middel van partneralimentatie. Door middel van verschillende juridische rekentools maakt Ronday & Hartman Advocaten een alimentatieberekening en ontvangt u met inachtneming van de aanbevelingen van de Expertgroep (voorheen de Tremanormen) een advies specifiek voor uw situatie geschreven.

Bij de berekening van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van de alimentatiegerechtigde, gebaseerd op de welstand tijdens huwelijk, en zijn of haar verdiencapaciteit alsmede met de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vervolgens wordt conform de hiervoor genoemde aanbevelingen een jusvergelijking gemaakt teneinde te voorkomen dat de alimentatiegerechtigde meer ‘vrije ruimte’ of ‘jus’ overhoudt dan de alimentatieplichtige.

De termijn voor partneralimentatie is thans maximaal 12 jaar, hiervan kan in onderling overleg van worden afgeweken. Er kan
In het geval een echtscheidingsverzoekschrift of een verzoek vaststelling partneralimentatie op of na 1 januari 2020 wordt ingediend gelden andere regels:

  • De duur van de partneralimentatie bedraagt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar;
  • Bent u langer dan 15 jaar getrouwd en is de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd, dan geldt een maximale termijn van 10 jaar.
  • Is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder, bent u langer dan 15 jaar gehuwd, dan bestaat er een recht op, verplichting tot 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de wet;
  • Een andere uitzondering betreft voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. De termijn wordt verlengd totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Ook kunt u Ronday & Hartman Advocaten inschakelen wanneer u denkt dat een verhoging, verlaging of nihilstelling van de kinder- en of partneralimentatie redelijk is. Dit is mogelijk als de alimentatie bijvoorbeeld in strijd met de wettelijke maatstaven is vastgesteld of als er sprake is van een wijziging van omstandigheden aan de zijde van de alimentatieplichtige of –gerechtigde. Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn dat u minder gaat verdienen of dat u weet dat de ander meer is gaan verdienen of dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenwonen etc.

Geschillen over vastlegging, wijziging betreffende kinder- en partneralimentatie, kunt u middels een advocaat aan de rechter voorleggen. Ronday & Hartman Advocaten staan u hierbij graag terzijde.

Voor meer informatie over alimentatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ronday & Hartman Advocaten. Zowel de alimentatieplichtigen als -gerechtigden kunnen bij adviesvragen en/of gerechtelijke procedures bij ons terecht.