Disclaimer

Disclaimer van Ronday & Hartman Advocaten.

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.ronday.eu

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel Ronday & Hartman Advocaten met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan Ronday & Hartman Advocaten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ronday & Hartman Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website van Ronday & Hartman Advocaten kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

De website van Ronday & Hartman Advocaten kan links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Ronday & Hartman Advocaten. Ronday & Hartman Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door Ronday & Hartman Advocaten geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij de Ronday & Hartman Advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ronday & Hartman Advocaten. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacy statement van de Ronday & Hartman Advocaten door te lezen.

Vragen & contact

Heeft u twijfels over de rechten op de door Ronday & Hartman Advocaten aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen via info@ronday.eu onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website’.